1. Elke cursist staat ingeschreven op een vast uur per week en wordt verzocht zich vóór elke les te melden aan de receptie.
 2. Na aanvang van de les worden er geen cursisten meer toegelaten.
 3. Het betreden van de danszaal is uitsluitend toegestaan op blote voeten, sokken of schone dans- of zaalschoenen, waarmee niet op straat is gelopen en die niet afgeven op de vloer.
 4. De cursus wordt geleid door een team docenten die als een eenheid de lessen verzorgen.
 5. Lessen starten bij voldoende inschrijvingen. Niet rendabele lessen kunnen worden samengevoegd met andere lessen.
 6. Het volledige cursusgeld moet vóór aanvang van de cursus voldaan zijn, tenzij met de administratie betalingstermijnen zijn overeengekomen.
 7. In overleg met de administratie kan het cursusgeld gespreid betaald worden. Bij inschrijving dienen dan wel a) de eerste termijn contant of met PIN voldaan te worden en b) voor de overige termijnen acceptgirokaarten ingevuld en ondertekend te worden, die om de vier weken door de Wladimir Dance Studios geïnd worden.
 8. Lessen die tot 3 uur vóór aanvang van de les door de cursist zijn afgezegd, kunnen in dezelfde of daaropvolgende week worden ingehaald bij een andere les van het eigen niveau met een maximum van vijf lessen per seizoen. Lessen verzuimd zonder tijdig bericht vooraf kunnen niet worden ingehaald. Het is niet mogelijk lessen in te halen na de afloopdatum van de cursuskaart.
 9. Lessen die uitvallen door Pasen, Pinksteren, Koningsdag en Hemelvaartsdag  en die niet binnen een vakantie van de Wladimir Dance Studios vallen, mogen worden ingehaald bij een andere les.
 10. Eén maal per seizoen kan maximaal 3 weken aaneengesloten extra vakantie worden opgenomen, buiten de vakantieperiodes van de Wladimir Dance Studios. Een extra vakantie dient schriftelijk te worden aangemeld tot vier weken voor de geplande vakantie. In dat geval wordt de afloopdatum van de cursuskaart met maximaal 3 lesweken verlengd.
 11. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk tot een maand voor de afloopdatum van de cursuskaart schriftelijk te geschieden. Bij geen (tijdige) opzegging wordt de cursus telkens met een maand verlengd. Het maandtarief voor een jeugdcursus bedraagt € 45,00. Voor een volwassenencursus bedraagt het maandtarief € 52,00.
 12. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk, tenzij vooraf anders is overeengekomen.
 13. Bij voortijdig afbreken van de cursus blijft het gehele cursusgeld door de Wladimir Dance Studios opvorderbaar. Dit geldt ook indien om welke reden dan ook de lessen niet meer gevolgd kunnen worden. Bij in gebreke blijven van betaling komen eventuele incassokosten voor rekening van de cursist.
 14. Voor minderjarigen geldt dat het inschrijfformulier moet worden ondertekend door een ouder of voogd.
 15. De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van voorwerpen of kostbaarheden. Wij adviseren de cursisten voorwerpen van waarde tijdens de les in de zaal te leggen.