1. Elke cursist staat ingeschreven op een vast uur per week en wordt verzocht zich vóór elke les te melden aan de receptie.
 2. Na aanvang van de les worden er geen cursisten meer toegelaten.
 3. Het betreden van de danszaal is uitsluitend toegestaan op blote voeten, sokken of schone dans- of zaalschoenen, waarmee niet op straat is gelopen en die niet afgeven aan de vloer.
 4. Lessen starten bij voldoende inschrijvingen. Niet rendabele lessen kunnen worden samengevoegd met andere lessen.
 5. Het volledige cursusgeld moet vóór aanvang van de cursus voldaan zijn, tenzij met de administratie betalingstermijnen zijn overeengekomen.
 6. In overleg met de administratie kan het cursusgeld gespreid betaald worden.
 7. Lessen die minimaal 3 uur vóór aanvang door de cursist zijn afgezegd, kunnen in dezelfde of daaropvolgende week worden ingehaald bij een andere les van het eigen niveau. Lessen verzuimd zonder bericht vooraf kunnen niet worden ingehaald. Het is niet mogelijk lessen in te halen na de einddatum van de cursuskaart.
 8. Lessen die uitvallen door Sinterklaas en Hemelvaartsdag mogen worden ingehaald bij een andere les vóór de einddatum van de cursuskaart.
 9. Eén maal per seizoen kan maximaal 3 weken aaneengesloten extra vakantie worden opgenomen, buiten de vakantieperiodes van de Wladimir Dance Studios. Een extra vakantie dient schriftelijk te worden aangemeld tot vier weken voor de geplande vakantie. In dat geval wordt de einddatum van de cursuskaart met maximaal 3 lesweken verlengd.
 10. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk tot een maand vóór de einddatum van de cursuskaart schriftelijk te geschieden. Bij geen (tijdige) opzegging wordt de cursus met een maand verlengd. Het maandtarief voor een jeugdcursus bedraagt € 41,00. Voor een cursus voor volwassenen bedraagt het maandtarief € 44,00.
 11. Restitutie van cursusgeld is niet mogelijk, tenzij vóór inschrijving anders is overeengekomen.
 12. Bij het voortijdig stoppen met de cursus door de cursist blijft het gehele cursusgeld door de Wladimir Dance Studios opvorderbaar. Dit geldt ook indien om welke reden dan ook de lessen niet meer gevolgd kunnen worden. Bij in gebreke blijven van betaling komen eventuele incassokosten voor rekening van de cursist.
 13. Voor minderjarigen geldt dat het inschrijfformulier moet worden ondertekend door een ouder of voogd.
 14. De directie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van voorwerpen of kostbaarheden. Wij adviseren de cursisten voorwerpen van waarde tijdens de les in de zaal te leggen.
 15. Voor ons privacybeleid verwijzen wij naar onze privacyverklaring.

Versie 26 juni 2020